X
MenümNette Android
X
MenümNette iOS

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MENÜMNETTE MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – TARAFLAR

    1. SATICI


Unvan: 2S Yazılım İnternet Hizmetleri Web Tasarım Reklam Tic. Ltd. Şti. (Bundan böyle Menümnette olarak anılacaktır.)

Adresi: Organize Sanayi Bölgesi 1.Cad. 1.Sk. No:45 OSB/Afyonkarahisar

Telefon: 0.850 885 22 11

Email : bilgi@menumnette.com


1.2. MÜŞTERİ

Yetkili Adı Soyadı:

Firma Ünvanı:
Adresi:
Telefon:
E-mail:


MADDE 2 – KONU

İşbu sözleşmenin konusu, MÜŞTERİ tarafından verilen reklam veya ilan siparişlerinin, MENÜMNETTE tarafından, işbu sözleşmede belirlenen mecralarda (www.menumnette.com) 1 yıl boyunca yayınlanması, buna mukabil reklam veya ilan bedelinin MÜŞTERİ tarafından MENÜMNETTE’ye ödenmesine ilişkin tarafların üstlendikleri hak ve yükümlülüklerin belirlenmesinden ibarettir.

MADDE 3-TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1 MÜŞTERİ, üyelik düzenlenmesi ve tasarlanması için gerekli resim ve yazı bazlı dokümanları restoran panelinden eksiksiz girişini yaparak, yayınlanacak reklam veya üyeliği karşılığında kendi tarafından işbu sözleşmede belirlenen ödeme şekli ve koşulları ile ödemeyi taahhüt eder.

3.2 MENÜMNETTE, işbu sözleşme uyarınca MÜŞTERİ’ye ait reklam ve bilgilerini, MÜŞTERİ’nin restoran paneline giriş yaptığı taktirde, talep edilen mecrada 1 yıl boyunca yayınlamayı taahhüt eder.

3.3 Aşağıda sayılan ürün ve hizmetler ile benzerlerinin reklam veya ilanları kabul edilmez

a) Yetkili kurum ve kuruluşlarca reklam veya ilanına izin verilmemiş ürün ve hizmetler.

b) Genel ahlak ve adaba aykırı duyurular

c) T.C. Devletinin bölünmez bütünlüğünü hedef alan duyurular

d) Yürürlükteki mevzuat uyarınca reklam ve ilanı yasak olan mal veya hizmetler.

3.4 Reklam veya ilanlarda doğrudan veya dolaylı politik amaç güdülemeyeceği gibi devletin Yasama, Yürütme ve Yargı yetkilerinin kullanılmasıyla ilgili reklam veya ilanlar kabul edilemez.

3.5 Tüketici aldatıcı, yanıltıcı veya onun tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici, tüketicinin can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, şiddet hareketleri ve suç işlemeyi özendirici, kamu sağlığını bozucu, hastalıkları, yaşlıları, çocukları ve özürlüleri istismar edici reklam, ilan ve örtülü reklam yapılamaz.

3.6 Reklam veya ilan ile ilgili yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

a) MÜŞTERİ, kendi reklam ve üyeliğine ait yazılı ve görsel bilgilerinin ödeme tarihinden en geç 3 gün içerisinde eksiklerinin giderilmesiyle yükümlüdür.

b) Bahsi geçen zaman çerçevesinde MENÜMNETTE bilgilerin varsa eksiğini MÜŞTERİ’ye mail yoluyla bildirmek yoksa sitede yayınlamakla yükümlüdür.

c) Sözleşme ile reklam veya üyelik için tahsis edilen alan, MÜŞTERİ tarafından hiçbir şekilde 3. Kişilere devredilemez. MÜŞTERİ tahsis reklam veya üyelik hakkını yalnızca kendi ticari faaliyetleri içinde kullanabilir.

d) MENÜMNETTE, reklam veya ilanın yayınlanması ve de buna bağlı olarak yayın mecra üzerinden kullanıcıların gönderdikleri dilek/şikayet ve maillerin MÜŞTERİ’ye iletilmesi dışında herhangi bir sorumluluk üstlenmez. Reklamın yapıldığı mecra üzerinden gelecek mesaj sayısı, frekans ve niteliği konusunda herhangi bir garanti vermez.

3.7 MENÜMNETTE, ilgili yasalar gereğince reklam veya ilanın, yayın ve dağıtımı konusunda herhangi bir kanuni engel ile karşılaştığı takdirde herhangi bir değişiklik yapmaya, iş bu sözleşmeden kaynaklanan haklarını bir başka özel veya tüzel kişiye devretmeye yetkilidir.

3.8 Üyelik sözleşmesinde belirlenen mecrada yayınlanan menü, adres, unvan, tanıtım, fiyat ve diğer tüm bilgilerin doğruluğundan MÜŞTERİ sorumludur. MENÜMNETTE bu bilgiler açısından hiçbir yasal yükümlülük altına girmez.

3.9 MENÜMNETTE, MÜŞTERİ’nin ticari faaliyetine ilişkin bilgileri, Üyelik sözleşmesinden talep edilen mecrada yayınlandıktan sonra, dilerse kendi belirleyeceği başka bir mecrada, katalog formatında liste olarak ve bila bedel yayınlama hakkına haizdir. MENÜMNETTE, işbu sözleşme çerçevesinde reklam veya ilanın yayınlayacağı eserin, ismi dahil olmak üzere her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Madde 4-HİZMET SÜRESİ VE BEDELİ

4.1 İşbu sözleşme ile taahhüt edilen hizmetin süresi …1…(…bir…) yıl olarak belirlenmiştir. Süre bitiminde her iki tarafın mutabakatı sonucu hizmet süresi, MENÜMNETTE’nin belirlediği üyelik yenileme ücretiyle yenilenebilir.

4.2 Sözleşme süresi bitiminde uzatma işlemi yapılmaması nedeniyle doğabilecek bilgi, belge, veri,  doküman gibi kayıplardan MENÜMNETTE sorumlu değildir.

4.3 Hizmet bedeli MENÜMNETTE tarafından ……1…… (……bir……) yıllık 170+ KDV TL (Türk Lirası)+KDV olarak belirlenmiştir.

4.4 Hizmet bedeli’nin tamamı hizmet öncesi  MÜŞTERİ tarafından peşin olarak fatura karşılığı MENÜMNETTE’ye ödenecektir.

4.5 Reklam veya ilanın yayınlanması aşamasında firma sayfasında kullanılacak görsellerin lisans haklarından ve yasal sorumluluklarından MENÜMNETTE muaftır.

Madde 5-SAİR HÜKÜMLER

5.1 MÜŞTERİ, kendi ticari işletmesinde video görüntüsü, bu görüntüde kendi marka, logo veya benzeri her hangi bir ticari işaretinin her hangi bir süre ve sayı sınırlaması olmaksızın yurtiçi ve yurt dışında, sözleşmede belirlenen amaçla sınırlı olmak üzere kayır, kullanım ve yayınlama hakkında sahip olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir.

5.2 İşbu sözleşme taraflar arasındaki tek mutakabat olup, bunun dışındaki belgeler tarafları bağlamayacaktır.

5.3 İşbu sözleşme ödeme yapılan tarihte yürürlüğe girecektir.

5.4 Taraflar işbu sözleşmeden doğacak uyumsuzlukların çözümünde MENÜMNETTE’nin defter ve muhasebe kayıtlarının ve belgelerinin kesin delil olduğunu ve gayri kabili rücu ve kesin olarak kabul beyan ve taahhüt eder.

5.5 İşbu sözleşme eki (fatura) ile bir bütün kabul edilir.

Madde 6-İPTAL/İADE

    1. Ödeme işleminden itibaren MÜŞTERİ’nin ödeme saatini takip eden 24 saat içinde MENÜMNETTE’nin iletişim bilgilerindeki telefon numarasını arayarak iptal hakkı vardır. Bunu dışında hiçbir durumda iptal işlemi sağlanmaz.

    2. MÜŞTERİ’nin ödeme işleminden sonra mazeretsiz ve keyfi olarak iptal ve iade hakkı yoktur.

    3. MÜŞTERİ’nin iflas vb. durumlarında iade yapılmayacaktır.MÜŞTERİ’nin isteği üzere talep edilirse firma bilgileri MENÜMNETTE veritabanından silinebilir fakat iade yapılmayacaktır

MADDE 7-TESLİMAT

7.1 Ödeme işleminden sonra işbu sözleşmede belirtilen tarihi takip eden 24 saat içinde MENÜMNETTE, MÜŞTERİ üyeliğini onaylamakla yükümlü, eksiği varsa bildirmekle yükümlüdür. Fakat MÜŞTERİ’nin özel istekleri söz konusu olduğunda bu tarih geçersiz sayılır.MADDE 8-YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İşbu mesafeli satış sözleşmesinin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca her yıl Aralık ayında ilan edilen parasal sınırlar dahilinde ALICI’nın mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

İşbu mesafeli satış sözleşmesi elektronik ortamda taraflarca okunup, kabul edilip, teyit edilmiştir. İşbu mesafeli satış sözleşmesinde düzenlenmemiş hususlarda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.SATICI 
2S Yazılım İnternet Hizmetleri Web Tasarım Reklam Tic. Ltd. Şti.MÜŞTERİ


Tarih :İşletmenin de MenümNette'de olmasını ister misin?

bilgi@menumnette.com +90 850 885 22 11